top of page

Achievement of

Real Bean Coffee

from 2019 to present

2.2 News - The Best Morning Espresso Cup (Vietpresso Contest).png
2.1 Trophy - Gold Prize - The Best Morning Espresso Cup (Vietpresso Contest 2019).jpg

Gold Prize - The Best Morning Espresso Cup (Vietpresso Contest 2019)

3. Excellent Design.jpg

Silver Prize -
Excellent Design 2020

3. Excellent Design.jpg
1. Scan - Chứng nhận cà phê đặc sản 2020-đã xoay.jpg

Cà phê đặc sản Việt Nam
2021

z5379310084563_be6080107995c9799e9c93459077c722.jpg

Giải bạc cuộc thi cà phê rang tại gốc của Pháp năm 2021 

z5379310084563_be6080107995c9799e9c93459077c722.jpg
bottom of page